ระบบเครือข่าย Network System

Last updated: Jul 1, 2017  |  15789 จำนวนผู้เข้าชม  |  Content1

ระบบเครือข่าย Network System

         ระบบเครือข่าย Network System

          คือ การนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมารวมกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันโดยผ่านระบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายดาวเทียม โทรทัศน์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร เราจะเรียกว่า ช่องสัญญาณ

       ประเภทของระบบเครือข่าย (Network)

          ระบบเครือข่ายแบบ LAN (Local Area Network)

           ระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในท้องถิ่น โดยสัญญาณในการส่งไม่เกิน 10 กิโลเมตร โดยที่ไม่ต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารจากองค์การโทรศัพท์ ซึ่งเครือข่ายแบบ LAN จะเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคาร ในระยะใกล้ๆ เช่น ห้องเรียน อาคารเรียนต่างๆ

           ระบบเครือข่ายแบบ MAN (Metropolitan Area Network)

          หรือระบบเครือข่ายเมือง คือ ระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในจังหวัด เป็นระบบเครือข่ายขนาดกลาง อยู่ระหว่างเครือข่าย LAN และ WAN ระบบเครือข่าย แบบ MAN เป็นกลุ่มเครือข่าย LAN ที่นำมาเชื่อมโยงให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานได้ทั้งเมือง รวมให้มาเป็นเครือข่ายเดียวกัน เช่น เคเบิลทีวี หรือการนำเครือข่าย LAN มารวมกัน

 

 


          ระบบเครือข่ายแบบ WAN (Wide Area Network)

          คือ ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานในระดับทั่วโลก โดยจะเชื่อมกันกับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกล หรือยู่ต่างประเทศ เข้าด้วยกัน ซึ่งการเชื่อต่อระบบเครือข่ายแบบ WAN จะต้องเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกันซึ่งอัตตราในการส่งข้อมูลจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้เราจึงต้องนำอุปกรณ์เสริมอื่นๆมาช่วยในการส่งสัญญาณให้เร็วขึ้นและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด เช่น โมเด็ม (Modem) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network อื่นๆ เป็นต้น